श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय २०

सोमवार, 18 जानेवारी 2021 (17:11 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ दुर्गेशाकंभरीश्रेष्ठेसहस्त्रनयनोज्वले ॥ त्वरीतेपाहिमांमातःसुप्तिवासांनिवारय ॥१॥
स्कंदम्हणेऐकासमस्त ॥ पौषमासझालियाप्राप्त ॥ शुद्धसप्तमीदिवसीव्रत ॥ आरंभीजेदेवींचें ॥२॥
उदयापावतांसहस्त्रकिरण ॥ कल्लोलतीर्थीकराविस्नान ॥ अभ्युदयिकश्राद्धकरून ॥ शाकंभरीसीपुजावें ॥३॥
प्रातःकाळीकरावेंपुजन ॥ नियमव्रतसंकल्पकरुन ॥ पौर्णिमेपर्यंतपूजन ॥ सततकरावेंअबेंचे ॥४॥
प्रतिदिवशींनियमधरुन ॥ वर्जकरावेंशाकभक्षण ॥ चतुर्दशीचेंनिशींजाण ॥ पुन्हांपुजावेंदेवीसी ॥५॥
पुष्पमाळबहुविध ॥ धूपदीपनैद्यविविध ॥ दीपावळीलावाच्यानवविध ॥ यथाविभवविस्तारें ॥६॥
उषःकालीसंतोषकारक ॥ देवीसीपुजावेंसम्यक ॥ पुन्हाप्रातःकाळहोतांचदेख ॥ स्नानकरोनीपुजावें ॥७॥
जोनररोगीदरिद्रदुःखित ॥ तोरनपौर्णिमेसश्रिद्धेयुक्त ॥ जगदंबेसीपुजीलनिश्चित ॥ तरीतुरजाकॄपाकरील ॥८॥
सहजभक्तवत्सलपुर्ण ॥ अंबिकेच्याकृपेकरुन ॥ मुक्तहोयरोगापासुन ॥ कुष्टादिरोगनाशिती ॥९॥
दद्रुपामाचर्चिकाक्षयादि ॥ अपस्मारश्लोष्प्रामृत्रकृच्छ्रादि ॥ अश्मरीज्वरातिसांरीकामुकरोगादी ॥ सर्वहीनाशपावती ॥१०॥
दारिद्रदोषापासुन ॥ मुक्तहोयपापापासुन ॥ तैसेंचसर्वदुःखापासुन ॥ महद्भयापासुनमुक्तहोय ॥११॥
पुन्हापौर्णिमेसीअनेकशाका ॥ अर्पुनपूजावीजगदंबिका ॥ ब्राह्मणसुवासिनीकुमारिका ॥ बहुतांसीभोजनघालावें ॥१२॥
दीनानाथबहुजन ॥ अन्नाथींयासीद्यावेंभोजन ॥ शैवपाशुपतकादिकरून ॥ भोजनघालावेंआदरें ॥१३॥
पौषशुद्धपौर्णिमेसी ॥ निष्ठाधरोनीमानसी ॥ तुरजादर्शनघेइलत्यासी ॥ पुण्यजोडेअगाध ॥१४॥
सत्पजन्मार्जितपापापासुन ॥ मुक्तहोय नलगतांक्षण ॥ सिद्धिप्राप्तहोतीपूर्ण ॥ देवादिकांसीदुर्लभज्या ॥१५॥
जोकालस्थीरभुमंडळ ॥ संततीपरंपरातोकाळ ॥ राहेआणिराज्यपदसकळ ॥ भोगुनीअंतीमुक्तहोय ॥१६॥
फारकायबोलूंआतां ॥ तुरजादेवीसमानदेवता ॥ स्वर्गमृत्युपाताळींपाहतां ॥ नसेब्रह्मांडींदुसरी ॥१७॥
पौषमासविधीसपांदुन ॥ माघमासप्राप्तजालीजाण ॥ सप्तमीसीसुर्योदयींस्नान ॥ विष्णुतीर्थाचेंकरावें ॥१८॥
सुर्याचेंकरावेंपुजन ॥ तंदुलाक्षतारक्तचंदन ॥ करवीरजपापुष्पेंकरुन ॥ करावेंअर्चनसद्भावें ॥१९॥
गुडघेटेकोनीभृमीवरी ॥ अर्ध्यपात्रघेऊनीकरी ॥ वक्षमाणमंत्रीनिर्धारी ॥ अर्ध्यद्यावेंसुर्यासी ॥२०॥
श्लोक ॥ नमोनमस्तेस्तुसहस्त्रभानवे ॥ सहस्त्रपादाक्षीसहस्त्रचक्षुषे ॥ पद्मप्रबोधायहिरण्यमयायहिरण्यवर्णायाहिरण्यरतसे ॥१॥
ओवी ॥ यामंत्रेंअर्ध्यदेऊन ॥ भास्कराचेंकरीजोपुजन ॥ सर्वव्याधीनिर्मुक्तहोऊन ॥ अंतीजाय सुर्यलोक ॥२१॥
माघशुक्लपौर्णिमेसी ॥ अक्षतापुष्पेंपुंजावेदेवीसी ॥ गुडोदनपायसान्नभोजनासी ॥ ब्राह्मणासीसमर्पिजे ॥२२॥
तेणेंधनधान्यसमन्वित ॥ पुत्रपौत्रपरिवारयुक्त ॥ निरंजनसमयीदेवीप्रत ॥ जेअवलोकनकरितीनेमानें ॥२३॥
ब्रह्माहत्यादिपापेंजळतीदारुण ॥ दरिद्रदोषजायनिघुन ॥ माघकृष्णचतुर्दशीजाण ॥ शिवारात्रीम्हणतीजीलागीं ॥२४॥
तेदिवशींकरोनीउपोषण ॥ रात्रोसिद्धेश्वराचेंपुजन ॥ बिल्वधतुरपुष्पअर्पून ॥ जागरदीपदानकरावें ॥२५॥
गीतवाद्यनर्तन ॥ करावेंपुराणश्रवण ॥ निशासरलीयादेवीसीपूजोन ॥ पारणाकरावीविधीयुक्त ॥२६॥
तेनरशिवलोकसीजाती ॥ फाल्गुनमासाचीझालीयाप्राप्ती ॥ फाल्गुनकृष्णाष्टमीतिथी ॥ जगंदंबेसीपुजावें ॥२७॥
महाविष्णुचीमहाशक्ति ॥ परमेश्वरीस्वयज्योती ॥ शक्तिशक्तिमानाभेदस्थिती ॥ अव्यक्तरूपअद्वैत ॥ २८॥
सुवर्णसुवर्णचीकांती ॥ वेगळेपणेभिन्ननसती ॥ अव्यक्तासी मायायोगेंव्यक्ति ॥ भिन्नाकृतीदिसती ॥२९॥
नारायणनारायणी ॥ अर्थएकशब्ददोनी ॥ लिंगभेदेंहोतीम्हणोनी ॥ अर्थभिन्ननसेची ॥३०॥
ऐसीजगदंबानारायणी ॥ तिचीअष्टमीसीपुजोनी ॥ प्रदक्षणाघालाव्याभावेंकरोनी ॥ अष्टोत्तरशतसंख्या ॥३१॥
तरीसर्वकामसमृद्धीप्रती ॥ तोनरपावेलनिश्चिती ॥ ऐसेंशंकरमुनीवराप्रती ॥ सांगतेझालेप्रीतीनें ॥३२॥
चैत्रमासझालियाप्राप्त ॥ नवरात्रकरावेंपूर्ववत ॥ यथाशक्तीनिष्ठांवतं ॥ पुजाकरावीनित्यशः ॥३३॥
जगदंबाभक्तवत्सला ॥ तिचाकरितीउत्साहसोहळा ॥ तेपावतीसायुज्याला ॥ भोगभोगुनीयांलोकीं ॥३४॥
चैत्रशुद्धनवमीसी ॥ पुनर्वसुनक्षत्रविशेषेंसी ॥ मध्यगतसूर्यमाध्यान्हारी ॥ श्रीरामाचाअवतार ॥३५॥
रामलक्ष्मणभरतशुत्रुघ्न ॥ दशातथकौशल्यादिमातीतीन ॥ परिवारसहितश्रीरामपुजन ॥ रामतीर्थींकरावें ॥३६॥
रामतीर्थीकरुनस्नान ॥ श्रीरामाचेंकरावेंपुजन ॥ रामवरदाथिनीदेवींचेंपुजन ॥ पुन्हासंद्भावें करावें ॥३७॥
विधीयुक्तउपोषण ॥ करावेंव्रतविसर्जन ॥ ब्राह्मणसुवासिनीकन्याभोजन ॥ यथाशक्तिकरावें ॥३८॥
तोजाईलरामसायुज्यासी ॥ संशयनधरावामानसीं ॥ शंकरसांगेवरिष्टासी ॥ ऐकपुढेंकर्तव्यजें ॥३९॥
चैत्रकृष्णअष्टमीसी ॥ भौमवराधिकपुण्यराशी ॥ अन्यथाकेवळअष्टमीसी ॥ टोळभैरवासींपुजावें ॥४०॥
अंबिकेनेंपरमवीर ॥ पुत्रमानिलासाचार ॥ टोळभैरवनामनिर्धार ॥ केलाप्ररमप्रीतीनें ॥४१॥
त्यासीपुजावेंनानउपाचारें ॥ तैलपक्कमाषान्नवरें ॥ मद्यमांसेसंयथाअधिकारें ॥ तांबुलादिसमर्पावें ॥४२॥
पुजकासीसर्वसिद्धिप्राप्ती ॥ जयसर्वत्रपावेनिश्चिती ॥ चिंतिलेमनोरथपूर्णहोती ॥ पातकेंजळतीसर्वही ॥४३॥
वैशाखमासतृप्तीयातिथीसी ॥ देवीच्यानैऋत्यप्रदेशीं ॥ रेणुकेसहितपरशुरामासी ॥ भक्तिभावेंपुजावें ॥४४॥
नागतीर्थीकरुनस्नान ॥ ब्राह्मणासीनानांविधदान ॥ देऊनमाध्यान्हसमयींपुजन ॥ भार्गवाचेंकरावें ॥४५॥
जोकांबाणधनुधीरी ॥ भृगुंवंशाचीकिर्तीउभारी ॥ त्याचेंपुजेनेंनिर्धारी ॥ वैकुंटप्राप्तीहोतसे ॥४६॥
जेथेंनाहींपुनरावृती ॥ ऐसीयाविष्णुभुवनासीजाती ॥ शंकरसांगेवरिष्ठाप्रती ॥ विसावाअध्यायपूर्णझाला ॥४७॥
पांडुरंगजनार्दन ॥ श्रोतियादेतसेनिमंत्रण ॥ पुढीलकथाकरावयाश्रवण ॥ सहकुंटुबयाम्हणे ॥४८॥
इतिश्रीस्कंदपुराणे ॥ सह्याद्रीखंडे ॥ तुरजामहात्म्ये ॥ शंकरवरिष्ट संवादे ॥ विंशोध्यायः ॥२०॥
श्रीजगदंबापर्णमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती