नवरा बायको

येका गावात नवरा बायको राहत होते.
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
आता पण ते तिथेच राहतात...

वेबदुनिया वर वाचा